ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ತಾಯಂದಿರು

ಚಿತ್ರಗಳು : ರಂಗನಾಥ ಕಂಟನಕುಂಟೆ

ತಾಯ್ತನ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರುವ ಜೀವಸತ್ವ. ಕುಚೆಸ್ಟೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮಗಾಗಿ. 

IMG_8304

IMG_8305

IMG_8306

IMG_8307

IMG_8308

IMG_8309

IMG_8299

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.